Stockholm vid vattnet

Norr Mälarstrand

©Eddie Alestedt