Kolardammen - Karlberg

Rostig plog vid Karlberg

©Eddie Alestedt